História SCCA

Sorosovo centrum súčasného umenia – Slovensko (SCCA) svojou činnosťou riadiacou sa filozofiou „otvorenej spoločnosti“ jej zakladateľa filantropa Georga Sorosa, pôsobilo ako inštitúcia podporujúca rozvoj súčasného umenia v oblasti výtvarného umenia, hudby, tanca, divadla, kinematografie a filmovej tvorby.

V začiatkoch bola činnosť SCCA zameraná predovšetkým na podporu súčasného výtvarného umenia a jeho teoreticko-filozofickej reflexie. V súlade s koordináciou a prepojením aktivít rovnomenných centier pôsobiacich vo východnej a strednej Európe bolo cieľom SCCA skúmanie a mapovanie najaktuálnejších trendov a smerovaní v súčasnom slovenskom výtvarnom umení, budovanie databázy o výtvarných umelcoch, spracovávanie a distribúcia aktuálnych informácií, ale predovšetkým udeľovanie grantov, ktoré stimulovali vznik nových umeleckých diel, výstavných projektov, workshopov, či katalógov a knižných publikácií, neskôr divadelných a tanečných projektov, programov, CD nosičov, filmov, atď. Rozšírením záujmu o oblasť kinematografie a filmovej tvorby (1995), divadla, tanca a hudby (1996) sa SCCA stáva skutočným centrom umenia, platformou podporujúcou rozvoj tvorivých programov pre jednotlivcov, inštitúcie, nezávislé alebo alternatívne scény a to aj v období, kedy politická situácia nebola mnohým organizáciám a združeniam pôs

Zmena programovej štruktúry, postupná orientácia SCCA na aktivity edukatívneho charakteru, či už vo forme grantovej podpory alebo vlastných programov však nebola náhodná, ani samoúčelná. Bola dôsledkom nevyhnutnej ohlasovanej transformácie spôsobenej znížením finančných príspevkov jediného donora – Georga Sorosa, ktoré celoplošne postihlo celú sieť sorosových centier súčasného umenia. Každé z centier sa postupne transformovalo na inštitúciu ponúkajúcu druhy programov a aktivít nevyhnutných pre rozvoj umenia a kultúry v danej krajine. Naša nadácia si vybrala cestu vzdelávania a jeho podpory v oblasti umenia a kultúry.

Vplyvom zmienených udalostí sa správna rada rozhodla o zmenu názvu na

Nadácia- Centrum súčasného umenia

Postavenie nadácie ostáva naďalej otvorené viacerým finančným zdrojom. Zmena názvu neovplyvnila poslanie nadácie a ani jej programovú štruktúru, stala sa však závislejšou na iných finančných zdrojoch. Zámery nadácie – pomáhať mladej generácii umelcov, podporovať najsúčasnejší podoby umenia – zostali naďalej nezmenené, i keď udržať si takéto smerovanie v daných podmienkach sa stalo oveľa náročnejším.

Možnosti podpory Nadácie Centrum súčasného umenia nájdete na novej stránke ncsu.sk